องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

นายกอบต.นาทอนรับรางวัลอปท.ทีมีการบริหารจัดการกองทุนสปสช.ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต(คลิกเพื่อดูวีดีโอ)
ความสุขปลุก" พลัง " กองทุนหลักประกันฯ " แรง "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโกตาบารู(คลิกอ่านรายละเอียด)
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
งานสมัชชาคนสตูลครั้งที่5 (อ่านรายละเอียด)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.บางเป้า(อ่านรายละเอียด)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะรัด(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลบันนังสาเร(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา
พิธีรับมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

»ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2560-2562)
»ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2560-2562)
»ชุมชนช่องไทรไม่เพิ่มขยะ
»โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
»โครงการเข้าสุนัตหมู่เยาวชนตำบลนาทอน              
»งานสืบสานวัฒนธรรมไทย"รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ"ประจำปี2559  
»โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
»พิธีรับมอบวุฒิบัตรศพด.ตำบลนาทอน ประจำปี2559
»ประชุมเสนอโครงการสปสช.
»ประชุมพนักงานอบต.นาทอน
»ใบสมัครสมาชิกชมรมจักรยานตำบลนาทอน
»ประชุมชี้แจงการเขียนโครงการสปสช.
»ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
»ยืนแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี2559
 »ต้อนรับนายอำเภอทุ่งหว้