องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
หลักเกณฑ์หารประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ