การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
สัปดาห์รณรงค์ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี [ 12 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
มาตราการประหยัดน้ำในฤดูแล้ง [ 9 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................