องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]41
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]41
3 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 ม.ค. 2566 ]38
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 22 มี.ค. 2565 ]112
5 พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 22 มี.ค. 2565 ]93
6 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 22 มี.ค. 2565 ]98
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 22 มี.ค. 2565 ]102
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 [ 22 มี.ค. 2565 ]104
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign