วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสนามปูพื้นสนามหญ้าหน้า ศพด.บ้านนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซักผ้าเปื้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแบบสาย LAN จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสนามปูพื้นสนามหญ้าหน้า ศพด.บ้านนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายแสดงระยะทาง มัสยิด บ้านช่องไทร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย จำนวน ๒ รายการ สำหรับรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๘๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง