วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด นม ยู. เอช. ที. (UHT.) รสจืด ตรานมโรงเรียน ชนิดบรรจุกล่องขนาดปริมาตร ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๒๘,๑๙๒ กล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-2692 สตูล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งพัดลมแขวนผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้าฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๐๓ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๘๘ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียนพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อพัดลมแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.นาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง