วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายสติิ๊กเกอร์โฟมบอร์ด จุดแยกทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขุดคูระบายน้ำบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ขนาดปากคูกว้าง 1.80 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมขุดฝังท่อ คสล. ขนาด O 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 10.00 เมตร รวม 20.00 เมตร(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดนัดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ จำนวน 2 จุด กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 66.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 266.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบลสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อ ถนนหมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่หินผุไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.นาทอนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้าฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๒๐๓ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง