วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อกากน้ำตาลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน ๑๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบแลนภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องสับเปลือกมะพร้าว โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเสื้อและวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง