วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อชุด อปพร. จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างจ้างจัดหาพัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
เช่าเต็นท์โดม จำนวน ๓ ล็อค ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ. 28014 สายครูเย็บ(สวนมะพร้าว) หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง