วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๘๘ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊คนุ๊ค HP 640 GI จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออินทผาลัม สำหรับเป็นปัจจัยการละศีลอด ตามโครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย ไม้ตบ จำนวน 8 อัน, ลาโค่ จำนวน 2 อัน, ถังน้ำ จำนวน 3 อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง ตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อพัดลมพร้อมการติดตั้ง สำหรับห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง