วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายสนามกีฬากลางตำบลนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-3203 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
14  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3976 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างซักผ้าเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ตำบลนาทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมตำบลนาทอน สายทางเข้าฝายน้ำล้นคลอง(ห้วย)วังตง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน รหัสสายทาง สต.ถ.๒๘๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง