องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน  ผอ.กองสาธารณสุขฯ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
นางสาวนันธิกา ยุลสา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระยุทธ จันทร์แก้ว นายบัญชา ระเมาะ นายวีรศักดิ์ ชัยศิริ
พนักงานขับรถขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะน.ส.สุภาภรณ์  ยอดราช นางกฤษณี ชื่นอารมณ์ นายธนภัทร ราเสด
ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายศุภวิชญ์ เตียวซี
-ว่าง-
ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign