องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน  ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายสราวุธ ขวัญดำ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข
นางสาวนันธิกา  ยุลสา นายหริพันธ์  นรินทร์ นายบัญชา ระเมาะ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ จ้างเหมาคนงานเก็บขยะนายวีระยุทธ จันทร์แก้ว นายอดิศักดิ์ หล๊ะ นายอรุณ ผ่องมหึงษ์
พนักงานขับรถขยะ ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินนางกฤษณี ชื่นอารมณ์ น.ส.สุภาภรณ์  ยอดราช นายธนภัทร ราเสด
ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


นายศราวุฒิ ระหมาน 

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign