องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุนีย์ แก้วกุก
ผอ.กองการศึกษาฯ


นายนัสรุณ ขาวเฉาะ
นางสาวอนรรฆวี สันหมาด
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการนางสุกัลยา สอเหลบ
นางนิตยา หีมปอง
นางโสภิญญา เครือวัลย์
ครู(คศ.2) ครู(คศ.2) ครู(คศ.3)


นางวิไลวรรณ อย่างดี
นางรัชนี เวชศักดิ์
นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย
ครู(คศ.3) ครู(คศ.1) ครู(คศ.2)

นางสาวสุไลยา ชายเกตุ
นางสาวนัยนา มานะกล้า
นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม นางสาววรรณา  หยงสตาร์
นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภรดา ธรรมสะโร นางสาวสุกัญญา เกาะกลาง   นางสาวโนรอัยนา อาบะห์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  จ้างเหมางานธุรการกองศึกษานางสาวนันธิกา  ยุลสา นายไพรัตน์  ผลมีบุญ นายวิรัช  สองหลง
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ คนงานทั่วไปนางจันทร์เพ็ญ  ระเมาะ

แม่บ้าน 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign