องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุนีย์ แก้วกุก
ผอ.กองการศึกษาฯ
นายนัสรุณ ขาวเฉาะ นางโสภิญญา เครือวัลย์ นางสุกัลยา สอเหลบ นางวิไลวรรณ อย่างดี
นักวิชาการศึกษา ครู(คศ.3) ครู(คศ.2) ครู(คศ.3)
นางสาวอนรรฆวี สันหมาด นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย นางนิตยา หีมปอง นางรัชนี เวชศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู(คศ.2) ครู(คศ.2) ครู(คศ.1)
นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย นางสาวนัยนา มานะกล้า นางสาวสุไลยา ชายเกตุ นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณา  หยงสตาร์ นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ นางสาวสุภรดา ธรรมสะโร นางสาวสุกัญญา เกาะกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

  นางสาวโนรอัยนา อาบะห์ นางสาวนันธิกา  ยุลสา นางสาวซารีย๊ะ มานะกล้า นางจันทร์เพ็ญ ระเมาะ
 จ้างเหมางานธุรการกองศึกษา จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ แม่บ้านนายไพรัตน์  ผลมีบุญ


พนักงานขับรถ


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign