องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุริยันต์  อยู่ล่าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
โทร : 084-249-9951

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
โทร : 086-285-9330นางซารีต้า  เด็นหลี
นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์
นายอับดุลเลาะ  อาบะห์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร : 080-139-0278
โทร : 089-733-1587
โทร : 085-673-8637


 นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน
นางสุนีย์  แก้วกุก
นางสาวแสงอรุณ  ชิภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-285-9330
โทร : 085-212-0059
โทร : 061-526-2303
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign