องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจิราภร สุวรรณโณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวสีตีมารียำ ปาติง นางใมมุน  รอยะ นางชญาภา อินทองปาล นางสาวจิราภร โส๊ะตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังนางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ นางสาวอนิสา ด้ามทอง

จ้างเหมาแผนที่ภาษี
จ้างเหมางานการเงิน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน , Line:ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
อีเมล์ : saraban@natorn.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign