องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ 2567


🎪🧒🏻“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”👧🏻🎪

👶🧒วันนี้ 13 มกราคม 2567 เมื่อเวลา 10.00 น.#นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดย นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก และประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ มีกำลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ 👉ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงบนเวที เกมส์จากหน่วยงานต่างๆ เป็นการจัดงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ที่เป็นรากฐานให้กับเด็กๆ ในอนาคตต่อไป 👍👍👍

2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22