องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาทอน


🎉🎉วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาทอน (องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน) หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล   

#นายพิช​ญ​พัทธ์​ เรือง​ชาตรี​ นายอำเภอทุ่งหว้า​ เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาทอน พร้อมด้วย นายประเจิด ต่ายตระเวณ ปลัดอาวุโส ประจำตำบลนาทอน นายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอทุ่งหว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.นาทอน ผู้นำศาสนา ผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียน ร่วมรับชม Presentation) ความเป็นมาของโรงเรียนผู้สูงอายุ และการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ของ อบต.นาทอน ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาทอน เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมนิทรรศการ การส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุภายในงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมที่สร้างความสุข ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม💐💐💐

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-09
2022-11-07
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-02