องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

»การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

»การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ

»การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ

»การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

»การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ

»การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

»การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

»การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21

»การจดทะเบียนพาณิชย์

»การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

»การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

»การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

»การรับชำระภาษีป้าย

»การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน