องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»พิธิปิดโครงการเกษตรอินรีย์พัฒนากลไกใส่ใจสุขภาพ ศพด.บ้านวังเจริษฯ(อ่านรายละเอียด)
»ผู้สื่อข่าวBBC เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอน สมัยวิสามัญ สมัยที่2(อ่านรายละเอียด)

»ชุมชนนาทอนร่วมใจทำเกษตรอินทรีย์คืนวิถีชีวิตชาวนาปลูกหญ้าแฝกถวายพ่อหลวง

»ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาทอน
»ประชุมคณะกรรมการสับสนุนการจัดทำแผนฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสี่ปี(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสปสช.ฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2560(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าทีอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»งานมหกรรมสร้างสุขภาคใต้ประจำปี2559(อ่านรายละเอียด)
»ยินดีต้อนรับปลัดอบต.นาทอนคนใหม่(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมจัดนิทัศการงานมหกรรมสุขภาพ ปี 2559 (อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.นาทอน พ.ศ.2560(อ่านรายละเอียด)
»โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตฯ(อ่านรายละเอียด
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพมจ.ภูเก็ต(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»นายกอบต.นาทอนรับรางวัล สปสช.ดีเด่น(อ่านรายละเอียด)
»โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี2559(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอน สมัยสามัญ สมัยที่3(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(2560-2562)
»ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2560-2562)
 หน้าหลัก