องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
   
 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

นายกอบต.นาทอน

โทร 081-0982526

 
 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์

รองนายกอบต.นาทอน

โทร 080-5421815

 

นายพิศาล ชัยศรี

รองนายกอบต.นาทอน

โทร 082-4116610

   
 

นางอัมพร บุญคง

เลขานุการ

นายกอบต.นาทอน

โทร 083-6544571