องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

                 (Integrity and transparency Assessment:ITA)

 

ITA ปี พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

     ข้อมูลพื้นฐาน

 

01.โครงสร้างหน่วยงาน

02.ข้อมูลผู้บริหาร

03.อำนาจหน้าที่

04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น

05.ข้อมูลการติดต่อ

06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พรบ./พรก.

  ข้อบัญญัติ

  -ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

  -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเรื่องกิจการประปา

  -ข้อบัญญัติการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

  -ข้อบัญญัติเรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2555

  -ข้อบัญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพ.ศ.2560

07.ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

08.Q&A

09.Social network

ตัวชี้วัดที่9.2การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานกากำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      การปฎิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาจรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

    -คู่มือประชาชน

    -แบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูลข่าวสาร

17.E-Seravice

    -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

    -ร้องเรียนร้องทุกข๋

ตัวชี้วัดที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีั

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.)

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดาพัสดุประจำปี(สขร.)

ตัวชี้วัดที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  -แผนพัฒนาบุคลากร

  -ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

  -นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรร

  -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล