องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»ประกาศอบต.นาทอนเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อ่านรายละเอียด)
»อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(TCNAP)(อ่านรายละเอียด)
»รับโล่รางวัลตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนสปสช.(อ่านรายละเอียด)
»ลงเยี่ยมบ้านเด็กชายธีระวิทย์ ลิมาน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการประเพณีลอยกระทงปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2563(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»วันธงชาติไทย(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการฯประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่มผู้สูงอายุ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ล้าง"ตลาด" เนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนดูแลระยะยาวและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบตฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)(อ่านรายละเอียด)
»เยี่ยมชมโครงการการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการ"ชวนคุย ชวนคิดเพื่อเท่าทันวิกฤต นำสู่การเปลี่ยนแปลง2"
»โครงการ ศบกต.นาทอน ร่วมสร้างเกษตรเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมชุม
»ต้อนรับมิสแกรนด์จังหวัดสตูล(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.6บ้านท่าข้ามควาย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฯม.2บ้านนาเปรีย(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศอบต.นาทอน เรื่องมาตรการคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตของโรคโควิด19 (อ่านรายละเอียด)
»ขอเลือนโครงการเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรายชื่อผู้สอบได้พนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
»ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสปสชฯ(อ่านรายละเอียด)
»งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ(อ่านรายละเอียด)
»วิ่งรณรงค์"ชันชีขับขี่ปลอดภัย Rinning ChanChee Safe Driving"
»ประกาศรายชื่อผู้สอบการเลือกคัดเลือกพนักจ้างตามภารกิจฯ(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5,6,7,8)