องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562
»การSite visit ศพด.และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศพด.
»กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
»งานวันผู้สูงอายุประจำปี2562
»ประมวลภาพกิจกรรมนาทอนเกมส์ประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมจิบกาแฟยามเช้าอำเภอทุ่งหว้า(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการราายงานผลการศึกษาปฐมวัยประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.บาโงย(อ่านรายละเอียด)
»โครงการเพิ่มทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะในมุสลิม(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเสนอโครงการกองทุนสปสช.อบต.นาทอนประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»งานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย(อ่านรายละเอียด)
»ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี(อ่านรายละเอียด)
»ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี2562(อ่านรายละเอียด)
»บรรเทาภัยแล้งประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับผู้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(อ่านรายละเอียด)
»โครงการ"พมเชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม"(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่สำรวจการออกแบบขยายเขตประปา3ตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งในตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ผู้ว่าราชการจ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โคกม่วง(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายศจค.นาทอนที่ประสบภัยฯ(อ่านรายละเอียด)
»วันเด็กแห่งชาติประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์เด่นฯทำขนมลากรอบ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์เด่นฯทำสบู่แฟนซี(อ่านรายละเอียด)
»โครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์เด่นฯทำมะพร้าวแก้ว(อ่านรายละเอียด)
»โครงการkick offแผนปฎิบัติการ60แยกก่อนทิ้ง(อ่านรายละเอียด)
»ส่งมอบงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประมวลภาพอาหารกลางวันศพด.ตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»การประชุมสภาอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประชาคมเรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่ที่8,9(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»กำหนดการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศการยืนแบบชำระภาษีประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประชาคมเรื่องการบริหารกิจการประปา(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบต.นาทอนร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเตรียมความพร้อมอพปร.ตำบลาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปากน้ำ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนสตูลวิทยา(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมพี่น้องร่วมสานพลังเพื่อสุขภาพ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการ"บ้านสวย เมืองสะอาด ธรรมชาติงดงาม"(อ่านรายละเอียด)
»วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันพ่อแห่งชาติ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะติดตามความคืบหน้าโครงการฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดนปี2562(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการรับรุ่นเครื่อข่าย(รับรุ่นที่8)(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(อ่านรายละเอียด) 
»โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)  
 หน้า(1,2,3,4,5,6)