องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»กำหนดการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศการยืนแบบชำระภาษีประจำปี2562(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประชาคมเรื่องการบริหารกิจการประปา(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบต.นาทอนร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเตรียมความพร้อมอพปร.ตำบลาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ปากน้ำ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนสตูลวิทยา(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมพี่น้องร่วมสานพลังเพื่อสุขภาพ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการ"บ้านสวย เมืองสะอาด ธรรมชาติงดงาม"(อ่านรายละเอียด)
»วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันพ่อแห่งชาติ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะติดตามความคืบหน้าโครงการฯ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการส่งเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดนปี2562(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการรับรุ่นเครื่อข่าย(รับรุ่นที่8)(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา(อ่านรายละเอียด) 
»โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)  
»โครงการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจ.สตูล(อ่านรายละเอียด) 
»ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรักษาความปลอดภัยฯนักท่องเที่ยวฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาทอนฯ(อ่านรายละเอียด) 
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่6บ้านท่าข้ามควาย(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่5บ้านท่าศิลา(อ่านรายละเอียด)
»การติดตามการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่4บ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมหารือการดำเนิการก่อสร้างถนนสายช่องติงมุด-วังเจริญราษฯ(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่3บ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»ประเมินหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี(อ่านรายละเอียด)
»การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯหมู่ที่1บ้านนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฟื้นฟุศักยภาพเด็กพิการ(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านท่าศิลา(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านนาเปรีย(อ่านรายละเอียด)
 หน้า(1,2,3,4,5)หน้าหลัก