องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»ต้อนรับคณะดูงานจากทต.ท่าพญา(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมทำความสะอาด5ส(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมขยายพันธ์พืช(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.แว้ง(อ่านรายละเอียด)
»รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมชี้แจงโครงการแพทย์ฉุกเฉิน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมทักษะกีฬาประจำปี2561(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมประจำเดือนพนักงานอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ฉีดยาคุมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอความช่วยเหลือในตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ (อ่านรายละเอียด)
»การแข่งขันกีฬาผุ้นำท้องถิ่นสัมพันธ์(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการท่องเที่ยว(อ่านรายละเอียด)
»โครงการสานรักสานความอบอุ่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»การคัดเลือกอิหม่ามดีเด่่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.นาเคียน(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บ้าแหร(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.คลองแงะ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมอบรมพัฒนาระบบข้อมูลตำบลTCNAP(อ่านรายละเอียด)
»มหกรรมกีฬา"นาทอนเกมส์61"(อ่านรายละเอียด)
»อบรมเชิงปฎิบัติการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายฯ(อ่านรายละเอียด)
»อบรมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นฯรุ่นที่11(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมBig Clenaning Day "สตูลเมืองสะอาด"(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.ปลักหนู(อ่านรายละเอียด)
»รายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 2561(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.กาลอ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนครั้งที่1(อ่านรายละเอียด)
»การจัดการเรียนรู้เครือข่าย(อ่านรายละเอียด)
»เข้าเยี่ยมระบบประปาอบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย (อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ(อ่านรายละเอียด)
»อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมกรีฑา กีฬาสตรี นครีสโตย(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(อ่านรายละเอียด)
»งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561(อ่านราบละเอียด)
»แจ้งการยืนแบบชำระภาษีประจำ2561(อ่านรายละเอียด)
»งานแข่งขันเรือท้องแบนประเพณีจังหวัดสตูลประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองระนอง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนฯ(อ่านรายละเอียด)
»การแข่งขันฟุตบอลสตูลลีกประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»การประชุมผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานอบต.(อ่านรายละเอียด)
»มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้จังหวัด(อ่านรายละเอียด) 
»กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2560(อ่านรายละเอียด) 
»กิจกรรม"ความสุขของพ่อ สู่แผนดิน"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมผู้นำและผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่ออกแบบขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ฯ(อ่านรายละเอียด) 
 »รายงานผลการเรียนการสอนอัลกรุอ่าน ประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
 
 หน้า(1,2,3)กลับหน้าหลัก