องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»แจ้งการยืนแบบชำระภาษีประจำ2561
»ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»จดหมายข่าวการดำเนินการจัดเก็บภาษี(อ่านรายละเอียด)
»โครการกิจกรรมบริการสุขภาพประชาชนบ้านช่องไทร(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนการของเด็กศพด.บ้านวังฯ
»ประเพณีลอยกระทงประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี2561(อ่านรายละเอียด)
»องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนน้อมส่งเสด็จสูสวรรคาลัย
»อบรมนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»อบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นฯ(อ่านรายละเอียด)
»ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ(อ่านรายละเอียด)
»รับประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาอบต.นาอทน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและจิตอาสาฯ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยลัยชุมชนยะลา(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชน19จังหวัด(อ่านรายละเอียด)
»โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ(อ่านรายละเอียด)
»มหกรรมสุขภาพตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»อบรมทักษะกีฬาฟุตบอลประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่กลุ่มจักรสานต้นคลุ้มบ้านวังตง(อ่านรายละเอียด)
»โครงการคนวังเจริญราษฎร์รักษืสุขภาพ(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการสปสช.ตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2560(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(อ่านรายละเอียด)
»ค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมฝึกอาชีพจักรสารต้นคลุ้ม(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์(อ่านรายละเอียด)
»ร่วมถวายความอาลัยครั้งที่2(อ่านรายละเอียด)
 
 หน้าหลัก