องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

»การแข่งขันกีฬา"นาทอนเกมส์60"(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสปสช.(อ่านรายละเอียด)
 »ลงพื้นที่จัดทำแผนสุขภาพ2560(อ่านรายละเอียด)
 »เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเทริซา
»อบรมเตรียมความพร้อมให้แกนนำบ้านโฮมสเตย์
»ต้อนรับคณะวิจัยโครงการจากราชภัฎสุราษฯ
»เสวนาใต้สันติสุข "ชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมสันติสุข มั่นคง ฯ"
»กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560
»พิธีรับวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอนประจำปี2560
»ต้อนรับคณะทีมงานจากสสส.
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปสช.แห่งชาติ
»ประกาศเจตจำนงอบต.นาทอน
»ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4 (อ่านรายละเอียด)
»การจัดเก็บภาษีส่วนการคลัง(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมสัญจรอำเภอทุ่งหว้า(อ่านรายละเอียด)
»ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ(อ่านรายละเอียด)
»รับมอบรถตู้จากประกันสังคม(อ่านรายละเอียด)
»กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ(อ่านรายละเอียด)
»ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเขานางดำ(อ่านรายละเอียด)
»ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชันชีนาทอน(อ่านรายละเอียด)
 หน้าหลัก