องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
»ประกาศการเปิดเผยราคากลางฯโครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านนาทอน หมู่ที่1
 
»โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลวงนอมหมู่ที่3 บ้านช่องไทร
 
»โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ส่งน้ำหมู่ที่8 บ้านทุ่งใหญ่
 
»โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
 
»โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าข้ามควายหมู่ที่6
 
»โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนากลางหมู่ที่2 
 
»โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาดหมู่ที่3 
 
»โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องติงมุดหมู่ที่5-หมู่ที่9
 
»โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลหมู่ที่4หมู่ที่8หมู่ที่9