องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
   
 

นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป)

 
 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน

 

นางเสาวลักษณ์ หยีมะเหรบ

นักทรัพยากรบุคคล

   

นางกันทิมา ขุนละออง

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายแสละ หมัดโส๊ะ

เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

   

 

นางพรทิพย์  คอยอาสา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

นางสาวกานดา  ชอบงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
     

นายมะนาเซ  เจ๊ะมะ

  พนักงานขับรถยนต์

ส่วนกลาง

 

นายนพรัตน์ อย่างดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  

 

   

 

 

นายชัยนาท ระมาน

คนงานทั่วไป

 

นางอาภาพร เหล็นเพชร

แม่บ้าน