องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
     
 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นายสมเดช คงชู

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ

จ้างเหมาแผนที่ภาษี