องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

   
 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
     
 

(ว่าง)

นายช่างโยธา

 
      

 นางกมลชนก จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุระการ

นายเอกวัฒน์ ชูฟอง 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

   
 

นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้คนขับรถกระเซ้าไฟฟ้า

 

 

 

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา

 

 

นางยุวรรณ ไฉนวงศ์

จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ