องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

   
 

 นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯฯ

รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 
 

นางสาวปวีณา เถาวัลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 
 

 

 
   นางสาวณัฐชา กาเส็มสะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

     
 

นายบัญชา ระเมาะ

จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

นายหริพันธ์  นรินทร์ 

 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

 นายกระแส พิทักษ์

    จ้างเหมาคนขับรถ

นายสามารถ แหน่งนุ้ย

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอดิศักดิ์ หล๊ะ 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอรุณ ผ่องมหึงษ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายวิริญา โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายประชา เรืองฤทธิ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

น.ส.สุภาภรณ์  ยอดราช 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

     

 

 

 

นางกฤษณี ชื่นอารมณ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน