องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
 

 

 

นางสาววรกันต์ นันทกูล

นักพัฒนาชุมชน

 

 นายเสริมศักดิ์  มงเล่ห์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

     

  นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นางสาวกัญลีญา บวตเดต

จ้างเหมาบริการ