องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
   
 

นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา)

 
     
 

นายวิมาท หมาดสา

นักวิชาการศึกษา

 

 (ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัลยา สอเหลบ

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

นางนิตยา หีมปอง

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

 

นางโสภิญญา เครือวัลย์

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางวิไลวรรณ อย่างดี

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริษราษฎร์

นางรัชนี เวชศักดิ์

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุไลยา ชายเกตุ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูยน์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน  

 นางสาวนัยนา มานะกล้า 

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน

นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนเด็กเล็กบ้านนาทอน  

นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางสาววรรณา  หยงสตาร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

 

นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา เกาะกลาง

ผู้ช่วยผูดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาทอน

 นางสาวโนรอัยนา อาบะห์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพัชริน จันทรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูยน์บริการ

นักท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

  

     

 

   นายไพรัตน์  ผลมีบุญ

     พนักงานขับรถ

     

 

นายวิรัช  สองหลง

คนงานทั่วไป