องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

                      

                                                   
 

นายสุริยันต์  อยู่ล่าย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

 
 

 

 

 

 
 

นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน