องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103
   
 

นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา)

 
     
 

นายวิมาท หมาดสา

นักวิชาการศึกษา

 

 (ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัลยา สอเหลบ

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

นางนิตยา หีมปอง

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

 

นางโสภิญญา เครือวัลย์

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางวิไลวรรณ อย่างดี

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริษราษฎร์

นางรัชนี เวชศักดิ์

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุไลยา ชายเกตุ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูยน์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน  

 นางสาวนัยนา มานะกล้า 

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน

นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนเด็กเล็กบ้านนาทอน  

นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางสาววรรณา  หยงสตาร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

 

นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา เกาะกลาง

ผู้ช่วยผูดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาทอน

 นางสาวโนรอัยนา อาบะห์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพัชริน จันทรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูยน์บริการ

นักท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

  

     

 

   นายไพรัตน์  ผลมีบุญ

     พนักงานขับรถ

     

 

นายวิรัช  สองหลง

คนงานทั่วไป

 
     
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
 

 

 

นางสาววรกันต์ นันทกูล

นักพัฒนาชุมชน

 

 นายเสริมศักดิ์  มงเล่ห์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

     

  นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นางสาวกัญลีญา บวตเดต

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

   
 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
     
 

(ว่าง)

นายช่างโยธา

 
      

 นางกมลชนก จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุระการ

นายเอกวัฒน์ ชูฟอง 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

   
 

นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้คนขับรถกระเซ้าไฟฟ้า

 

 

 

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา

 

 

นางยุวรรณ ไฉนวงศ์

จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำ

 

   
 

 นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯฯ

รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 
 

นางสาวปวีณา เถาวัลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 
 

 

 
   นางสาวณัฐชา กาเส็มสะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

     
 

นายบัญชา ระเมาะ

จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

นายหริพันธ์  นรินทร์ 

 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

 นายกระแส พิทักษ์

    จ้างเหมาคนขับรถ

นายสามารถ แหน่งนุ้ย

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอดิศักดิ์ หล๊ะ 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอรุณ ผ่องมหึงษ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายวิริญา โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายประชา เรืองฤทธิ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

น.ส.สุภาภรณ์  ยอดราช 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

     

 

 

 

นางกฤษณี ชื่นอารมณ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

 

 

 

     
 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นายสมเดช คงชู

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวธนัญญา ยอดสุวรรณ

จ้างเหมาแผนที่ภาษี