องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

 

 

»รายชื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบการดูแลของCare giver(อ่านรายละเอียด)

»ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานีตำรวจภูธรทุ่งหว้า(อ่านรายละเอียด)

»ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.นาทอน(อ่านรายละเอียด)

»โครงการอบต.นาทอนร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว(อ่านรายละเอียด)

»ผู้ว่าราชการจ.สตูล ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานฯ(อ่านรายละเอียด)

»ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.นาทอน ครั้งที่2/2564(อ่านรายละเอียด)

»การจัดตั้ง ด่านตรวจ จุดสกัดที่คัดกรองและค้นหาเชิงรุกฯCOVID-19(อ่านรายละเอียด)

»กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฝ่ายมีชีวิตบ้านบารายี(อ่านรายละเอียด)

»กิจกรรมU2Tสู้ภัยโควิด(U2T-COVID WEEK)มอบชุดป้องกันโควิด-19(อ่านรายละเอียด)

»โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า (หมู่ที่1,2,6,7)(อ่านรายละเอียด)

»โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า (หมู่ที่3,4,5,8,9)(อ่านรายละเอียด)

»กิจกรรมU2Tสู้ภัยโควิด(U2T-COVID WEEK)(อ่านรายละเอียด)

»ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที1/64(อ่านรายละเอียด)

»ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)

»ประกาศอบต.นาทอนเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อ่านรายละเอียด)

»อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(TCNAP)(อ่านรายละเอียด)

»รับโล่รางวัลตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(อ่านรายละเอียด)

»ประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนสปสช.(อ่านรายละเอียด)

»ลงเยี่ยมบ้านเด็กชายธีระวิทย์ ลิมาน(อ่านรายละเอียด)

»โครงการประเพณีลอยกระทงปี2563(อ่านรายละเอียด)

»โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2563(อ่านรายละเอียด)

»ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)

»วันธงชาติไทย(อ่านรายละเอียด)

»โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(อ่านรายละเอียด) 

 หน้า(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

 

»ประกาศการเปิดเผยราคากลางฯโครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านนาทอน หมู่ที่1
 
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ีับการคัดเลือกฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ส่งน้ำ หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่
 
»ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลวงน้อม หมู่ที่3บ้านช่องไทร
 
»ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ส่งน้ำ หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่
 
»ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลวงน้อม หมู่ที่3บ้านช่องไทร