องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
จดหมายข่าวกองคลัง
ติดต่อกองคลังอบต.นาทอน 074-773725ต่อ103

                           ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

 

»ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศอบต.นาทอนเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อ่านรายละเอียด)
»อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(TCNAP)(อ่านรายละเอียด)
»รับโล่รางวัลตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(อ่านรายละเอียด)
»ประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนสปสช.(อ่านรายละเอียด)
»ลงเยี่ยมบ้านเด็กชายธีระวิทย์ ลิมาน(อ่านรายละเอียด)
»โครงการประเพณีลอยกระทงปี2563(อ่านรายละเอียด)
»โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2563(อ่านรายละเอียด)
»ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี2563(อ่านรายละเอียด)
»วันธงชาติไทย(อ่านรายละเอียด)
»โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(อ่านรายละเอียด) 
 หน้า(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

 

»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ีับการคัดเลือกฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ส่งน้ำ หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่
»ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลวงน้อม หมู่ที่3บ้านช่องไทร
»ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ส่งน้ำ หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่
»ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลวงน้อม หมู่ที่3บ้านช่องไทร