องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

นายกอบต.นาทอน

โทร 081-0982526

 
 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์

รองนายกอบต.นาทอน

โทร 080-5421815

 

นายพิศาล ชัยศรี

รองนายกอบต.นาทอน

โทร 082-4116610

   
 

นางอัมพร บุญคง

เลขานุการ

นายกอบต.นาทอน

โทร 083-6544571