องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
     
 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นางสาวพรอุษา สมจิตอุตส่าห์

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

 

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพิมพ์ภรัตน์ ถาวรจำรัส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกและ

เก็บข้อมูลแผนที่ภาษี