องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
   
 

นายสาธิต ประดิษฐ์ขำ

เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 
 

 นางสาวเนติมา ไกรทอง

นักพัฒนาชุมชน 

 

 

 นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นายนพรัตน์ อย่างดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

นายอ๊ะหมัด ละเขียด

คนงานทั่วไป