องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
 

 
 

นางสาววรกันต์ นันทกูล

นักพัฒนาชุมชน

 
     

  นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นางสาวกัญลีญา บวตเดต

จ้างเหมาบริการ