องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา)

 
     
 

นายวิมาท หมาดสา

นักวิชาการศึกษา

 

 นายเสริมศักดิ์  มงเล่ห์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัลยา สอเหลบ

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

นางนิตยา หีมปอง

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

 

นางโสภิญญา เครือวัลย์

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางวิไลวรรณ อย่างดี

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริษราษฎร์

นางรัชนี เวชศักดิ์

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุไลยา ชายเกตุ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูยน์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน  

 นางสาวนัยนา มานะกล้า 

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน

นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนเด็กเล็กบ้านนาทอน  

นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางสาววรรณา  หยงสตาร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

 

นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

 

 
 

นางสาวพัชริน จันทรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูยน์บริการ

นักท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

นายนัฐพล นักรำ

จ้างเหมาบริการงานนันทนาการ

และกีฬา

นายวิรัช  สองหลง

คนงานทั่วไป