องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562
   
 

นางสุนีย์ แก้วกุก

ผอ.กองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา)

 
     
 

นายวิมาท หมาดสา

นักวิชาการศึกษา

 

 นายเสริมศักดิ์  มงเล่ห์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัลยา สอเหลบ

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

นางนิตยา หีมปอง

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาทอน

 

นางโสภิญญา เครือวัลย์

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางวิไลวรรณ อย่างดี

ครู(คศ.2)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริษราษฎร์

นางรัชนี เวชศักดิ์

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุพรรัตน์ โสสนุย

ครู(คศ.1)ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

นางสาวสุไลยา ชายเกตุ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูยน์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน  

 นางสาวนัยนา มานะกล้า 

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน

นางสาวศิวัชญา  จิโส๊ะ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนเด็กเล็กบ้านนาทอน  

นางสาวขวัญเรือน  หล๊ะเลย

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

นางสาววรรณา  หยงสตาร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

 

นางสาวอนาทินี  เสี่ยมไหม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

 

 

 
 

นางสาวพัชริน จันทรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูยน์บริการ

นักท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

นายนัฐพล นักรำ

จ้างเหมาบริการงานนันทนาการ

และกีฬา

นายวิรัช  สองหลง

คนงานทั่วไป

  

     

 

              

 

 
     
   
 

นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
     
 

นางสาวเนติมา ไกรทอง

นักพัฒนาชุมชน 

   

นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

   
 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
   
 

นายแสละ หมัดโส๊ะ

นายช่างโยธา

 
      
   นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

 

 นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  

     

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา

 

 

 

   
 

 นายกูดนัย ราเหม

รองปลัด

รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 
 

นางสาวปวีณา เถาวัลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 

 

 

นางสาวณัฐชา กาเส็มสะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางกมลชนก  จันทร์แก้ว

จ้างเหมาบริการงานสปสช

 

     
 

นายบัญชา ระเมาะ

จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

นายดนุพล กองเพ็ชร 

 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

 นายวรวุฒิ กาจิ

    จ้างเหมาคนขับรถ

นายสามารถ แหน่งนุ้ย

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอดิศักดิ์ หล๊ะ 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายสุชาติ โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายวิริญา โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายประชา เรืองฤทธิ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายอรุณ ผ่องมหึงษ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

น.ส.สุภาภรณ์ ยอดราช

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

นางกฤษณี ชื่นอารมณ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

     
 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นางสาวพรอุษา สมจิตอุตส่าห์

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

 

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพิมพ์ภรัตน์ ถาวรจำรัส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกและ

เก็บข้อมูลแผนที่ภาษี