องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ติดต่ออบต.นาทอน 074-773725
หลักคุณธรรม 4ประการ
ข้อบัญญัติ2562
ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจัดทำหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
กลุ่มจักสารต้นคลุ้มเข้าร่วมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

 

1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์
2 การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์
3 การจัดเก็บภาษี
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5 การขอนุญาตขุดดิน ถมดิน
6 การขออนุญาตประกอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
8 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
9 การขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
10 การให้บริการด้านสาธารณภัย
11 การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
12 การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ