องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
หลักคุณธรรม 4ประการ
รางวัลตำบลปลอดภัย
รับรางวัลสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์ 074-773725ต่อ 101

สำนักปลัด074-773725 ต่อ 102

กองคลัง074-773725 ต่อ 103

กองช่าง074-773725 ต่อ 104 

กองศึกษาฯ074-773725 ต่อ 105

กองสวัสดิการฯ074-773725 ต่อ106

กองสาธารณสุขฯ074-773725 ต่อ 107

 https://www.facebook.com/natorn.satun/