นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

นายกอบต.นาทอน

 
 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์

รองนายกอบต.นาทอน

 

นายพิศาล ชัยศรี

รองนายกอบต.นาทอน

   
 

นางอัมพร บุญคง

เลขานุการ

นายกอบต.นาทอน