นายบุญฤทธิ์ เทศนอก

ประธานสภาอบต.นาทอน

 
 

นายอำพล ย่าเหล

รองประธานสภาฯ

 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย

เลขานุการสภาฯ

นายชาญนนท์ ขุนละออง

สมาชิกอบต.หมู่ที่1

นายเฉลิมวุฒิ สุลิ้ม

สมาชิกอบต.หมู่ที่1

นายกอเหลด นรินทร์

สมาชิกอบต.หมู่ที่2

นายวรพงษ์ มานะกล้า

สมาชิกอบตงหมู่ที่2

นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง

สมาชิกอบต.หมู่ที่3

นายนิคม สิงห์อินทร์

สมาชิกอบต.หมู่ที่่3

นายยูหลอด สวัสดี

สมาชิกอบต.หมู่ที่4

นายประสาน บุญยะรัตน์

สมาชิกอบต.หมู่ที่5

นายสุนิน ทอดทิ้ง

สมาชิกอบต.หมู่ที่5

นายดำริษ์ ประกอบ

สมาชิกอบต.หมู่ที่6

นายสว่าง ประกอบ

สมาชิกอบต.หมู่ที่6

นายจาตุรงค์ ส่งแสง

สมาชิกอบต.หมู่ที่7

นายวีระ หะหัส

สมาชิกอบต.หมู่ที่8

นายนิพล สุวรรณโณ

สมาชิกอบต.หมู่ที่8

นายสมปอง ชัยศิริ

สมาชิกอบต.หมู่ที่9

     
 

 นายมามูด ย่าเหล

สมาชิกอบต.หมู่ที่9