นายสุริยันต์ อยู่ล่าย

ปลัดอบต.นาทอน

(นักบริหารงานอบต.)

 
   
 

นายกูดนัย ราเหม

รองปลัดอบต.

(นักบริหารงานอบต.)

 
   
 

นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป)

 
 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร

นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน

 

นางเสาวลักษณ์ หยีมะเหรบ

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางกันทิมา ขุนละออง

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายสาธิต ประดิษฐขำ

เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

   

 

นางพรทิพย์  คอยอาสา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

นางสาวกานดา  ชอบงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 
     

นายมะนาเซ  เจ๊ะมะ

  พนักงานขับรถยนต์

ส่วนกลาง

 

นายนพรัตน์ อย่างดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  

 

   

 

 

นายชัยนาท ระมาน

คนงานทั่วไป

นายวรวุฒิ  เส็นหมีน

จ้างเหมาโครงการเศรษฐกิจชุมชน

 

นางอาภาพร เหล็นเพชร

แม่บ้าน