นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)

 
     

นางสาวพรอุษา สมจิตอุตส่าห์

นักวิชาการพัสดุ

 นางชญาภา อินทองปาล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางใมมุน  รอยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

นางสาวจิราภร โส๊ะตรี

นักจัดการทั่วไป

 

นางสาวปวีณ์สุดา หวันสมัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพิมพ์ภรัตน์ ถาวรจำรัส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกและ

เก็บข้อมูลแผนที่ภาษี