นายอับดุลเลาะ อาบะห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ผู้บริหารงานช่าง)

 
   
 

นายแสละ หมัดโส๊ะ

นายช่างโยธา

 
      
   นายสุพจน์ สมะบุบ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

 

 นายเลิศเกล้า  จิโส๊ะ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  

     

 

นายเจ๊ะหม๊ะ หลำโส๊ะ

จ้างเหมาช่างประปา

 

 นายอนุวัฒน์  อยู่ล่าย

จ้างเหมาผู้ช่วยช่างประปา