นายกูดนัย ราเหม

รองปลัด

รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 
 

 
 

นางสาวปวีณา เถาวัลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 

 

 

นางสาวณัฐชา กาเส็มสะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางกมลชนก  จันทร์แก้ว

จ้างเหมาบริการงานสปสช

 

     
 

นายบัญชา ระเมาะ

จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

นายดนุพล กองเพ็ชร 

 จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ

 นายวรวุฒิ กาจิ

    จ้างเหมาคนขับรถ

นายสามารถ แหน่งนุ้ย

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายอดิศักดิ์ หล๊ะ 

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายสุชาติ โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายวิริญา โสลิกี

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายประชา เรืองฤทธิ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 นายอรุณ ผ่องมหึงษ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

น.ส.สุภาภรณ์ ยอดราช

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

นางกฤษณี ชื่นอารมณ์

พนักงานกู้ชีพ

ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน