นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

 
     
 

นางสาวเนติมา ไกรทอง

นักพัฒนาชุมชน 

   

นางสาวอุบล เวชสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ