»นางสาวจิตติยา  ละเมาะ          บัณฑิตอาสาหมู่ที่1     083-6544576
»นางสาวอภิรดี  ใจสมุทร บัณฑิตอาสาหมู่ที่2 081-7676035
»นางสาวจุรีรัตน์  เพชรอินทร์ บัณฑิตอาสาหมู่ที่3 087-8376995
»นางสาวศิรินันท์  เสบตอหละ บัณฑิตอาสาหมู่ที่4 083-1936932
»นางสาวอัสมา  หมีนคลาน บัณฑิตอาสาหมู่ที่5 082-7323320
»นางวีณา  จิโส๊ะ บัณฑิตอาสาหมู่ที่6 082-4255348
»นางวรลักษณ์  ส่งแสง บัณฑิตอาสาหมู่ที่7 087-8945061
»นางสาวจุฑามาศ  จันทะโร บัณฑิตอาสาหมู่ที่8 089-3617499
»นางสาวจันจิรา  หนูหมาด บัณฑิตอาสาหมู่ที่9 084-2561950