นายพจน์ สุขลิ้ม

กำนันตำบลนาทอน

 
 

นายเชิดศักดิ์  หมีนหา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1

 

นายลือชัย  จิโส๊ะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2

 

นายสมจิต  เวชสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4

 

นายวิรักษ์ รักสะโบ๊ะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5

 

นายวิสูตร  ประกอบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6

 

นายสมบัติ หล๊ะเลย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7

 

นายกลั่น บัวสาย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8

 

นายประพันธ์ ยุลสา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9