พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารพ.ศ.2545
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท พ.ศ.2542
พรบ.เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กทม.พ.ศ.2530
พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกทม. พ.ศ.2528
พรบ.บำเหน็จบำนาญาราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537
พรบ.อบจ 
พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 
พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯพ.ศ.2542 
พรบ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
พรบ.ระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากรกทม.พ.ศ.2554